Rečnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše
različite pojmove u oblasti omladinske politike. Razvile su ga: Nacionalna
asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i
Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa
Ministarstvom omladine i sporta.
.
Svrha Rečnika omladinske politike je definisanje relevantnih pojmova,
kao i aktera u oblasti omladinske politike, njihovih uloga i pozicija. Želeli
bismo posebno da istaknemo doprinos Rečnika u uređivanju odnosa između
aktera iz civilnog sektora i resornog ministarstva u oblasti omladinskog
rada i omladinske politike.
Ciljna grupa kojoj je Rečnik namenjen jesu svi akteri omladinske politike:
predstavnici institucija i organa javne uprave (lokalnog, pokrajinskog i
nacionalnog nivoa), kao i predstavnici civilnog sektora i sami mladi.

Rečnik-omladinske-politike