Asertivni trening i individualni savetodavno-terapijski rad samo su neke od tema koje je obrađivalo oko 50 mladih, u okviru projekta “Edukativno i psihološko savetovalište”

U okviru projekta mladi (15 do 30 god.) imali su priliku da učestvuju na radionicama “Asirtivna komunikacija i mentalna higijena”, a pored toga mladi su imali mogućnost da se individualno posavetuju i dobiju stručnu terapijsku podršku od strane psihološkinje i psihoterapeutkinje Gordane Jovančević.

Edukativno i psihološko
savetovalište za mlade“ izlazi u susret potrebama mladih za kontinuiranom
edukacijom, razvijanjem ličnih i socijalnih kompetencija, osnaživanjem u procesu
savladavanja različitih životnih zadataka, kao i potrebama mladih za stručnom
podrškom u situacijama suočavanja sa dilemama, problemima, teškoćama u
funkcionisanju, emotivnim tegobama kako bi mladi – učesnici u projektu stekli znanja i veštine kojima će unaprediti lično i socijalno funkcionisanje.
Radionice su namenjene sticanju veština asertivne komunikacije, a kao takve obrađuju i 4 oblika  interpersonalnog reagovanja, Asertivna prava, Iskrivljena uverenja, Asertivne tehnike, Kako primiti i uputiti kritiku i konstruktivne konflikte, sa ciljem da se podstakne samopouzdanje učesnika
i pruže znanja i veštine potrebne za ostvarivanje zdravih međuljudskih odnosa.

Radionice koje su se održavale  na temu mentalnog zdravlja čine 2
tematske radionice (vrste mentalnih teškoća, prepoznavanje karakterističnih
indikatora mentalnih smetnji, načini reagovanja u situacijama prepoznavanja
poteškoća na planu mentalnog zdravlja kod sebe ili kod bliskih osoba,
informisanje o mogućnostima ličnog angažovanja u prevladavanju poteškoća i
relevatnim službama koje se bave lečenjem, zaštitom i unapređenjem mentalnog
zdravlja) koje imaju za cilj sticanje znanja i informacija o temi mentalnog zdravlja
i povećavanja stepena mentalno-higijenske pismenosti mladih.